رازهای دستیابی به اعتماد به نفس

HELIX_ULTIMATE_ARTICLE_RATINGS
(0)

20

1.قبول کنید که شما فردی نمونه هستید که در این دنیا جایی برایتان هست که می بایست اشغال کنید وهدف مخصوصی که باید به آن برسید.

2.آگاهی خود را زیاد کنید وخود را از باورهای غاط رها کنید.

3.برای آنکه نیروهای بالقوه نامحدود خود را آزاد کنید،هدفی برای خود انتخاب نمایید،برای زندگی خویش طرحی بریزید وآن را به ذهن نیمه آگاه ارایه کنید.

4.برای حل مشکلاتتان و رسیدن به زندگی که آرزو دارید به قلب خود مراجعه کنید و همه چیز را از ذهن خدایی ونیروی درونی خویش بخواهید.

5.هر کاری که مایلید در زندگی انجام دهید وبه آن برسید در ذهنتان مجسم کرده و به خود تلقین کنید که حتما همان می شود.

6.همواره افکار خود را بر موفقیت متمرکز کنید،نه بر شکست و محرومیت.

7.وقت و زمان را تحت تساط و اختیار خود بگیرید و نگذارید وقت،شما را در اختیار داشته باشد.

8.خود را از شر وابستگی،احساس گناه وتقصیرونگرانی رهایی بخشید وبه جای آنها اعتماد به نفس،عشق ومحبت،تفکرواندیشه مثبت،اشتیاق،شوخ طبعی وسرانجام توانایی برقراری پیوند وارتباط با دیگران را در خود پرورش دهید.

9.برای اینکه در بدست آوردن آرامش ونیرو ورضایت کامل،خویشتن را یاری دهید هنر تمرکز را بیاموزید وآن را پیوسته انجام دهید.«نماز خواندن یکی از راههای افزایش تمرکز است»

10.سرانجام نیز به خاطر داشته باشید که به شما توانایی انتخاب کردن ارزانی شده و دارای نیروی بالقوه دستیابی به هر چه که بخواهید و هرآنچه که آرزو کنید،هستید.