4 of 1 Page

فرم پیش ثبت نام مجتمع آموزشی ستارگان (ازپیش دبستان تا دهم )

مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
ورودی نامعتبر است
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
ورودی نامعتبر است
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
Invalid Input
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
Invalid Input
ورودی نامعتبر است
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
ورودی نامعتبر است
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
Invalid Input
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
مقدار وارد شده معتبر نمی باشد
Invalid Input
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
اینجانب ولی دانش آموز، متعهد به پرداخت شهریه به صورت ذیل می باشم.

جهت دبستان :

1- تا پایان خرداد ماه 1400 ،حداقل 10000000(ده میلیون ریال)

2- تا 15 شهریور ماه 1400 ، حداقل 20000000 (بیست میلیون ریال)

جهت دبیرستان : 

1- تا پایان خرداد ماه 1400 ،حداقل 15000000(پانزده میلیون ریال)

2- تا 15 شهریور ماه 1400 ، حداقل 25000000 (بیست و پنج میلیون ریال)

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است

شماره کارت جهت پرداختهای نقدی دبستان: 8623-5164-8310-5859

شماره کارت جهت پرداختهای نقدی دبیرستان: 5408-4823-9975-6037

* حداکثر تعداد اقساط در هر یک از شرایط انتخابی 5 قسط می باشد.

جهت استفاده از طرح تخفیف باید حتما بدهی های گذشته تسویه گردد

* تصویر فیش واریزی به شماره تلگرام 9907745583 ارسال گردد.
تسویه نهایی شهریه در تاریخ 1400/11/30